Comentarios del lector/a

Thuyết Đường Diễn Nghĩa

"Pearl" (2018-03-14)

 |  Publicar respuesta

Hóa Cập chạy được mười dặm ngoảnh lại sau lưng quân reo ngựa hí đuốc đỏ rực trời, nhìn về trước mặt cũng thấy quân reo ngựa hí đèn đuốc sáng choang. Ngay lúc đó Tiểu Phương đã áp tải mười vạn hộc lương thực trở về. Đó là Ngữ Khôi, là cháu họ tể tướng Ngữ Kiến Chương triều Tùy khi đó. Dương Lâm và Kiến Đức kéo quân về triều. Tần vương xuống ngựa ôm xác Bá Dương mà thương tiếc. Một hôm Mật ngỏ ý đó với Bá Dương. Lúc đó Khôi coi bốn bể không ai lọt mắt, thấy Thúc Bảo khỏe lạ lùng lại đỡ luôn ba bốn miếng giản rất hiểm ác. Chẳng qua ta vâng lời mẹ dạy đó thôi. Quan Đại Lý theo lời Thái y kể tội mà ghi chép. Thái y hy vọng lớn bèn nhận vàng và nhận lAñadir comentario